اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی : ادریس حسین زاده

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

e.hoseinzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

  حسین زاده

نام و نام خانوادگی : محمود کریمی

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

m.karimi@savehums.ac.ir

رزومه

  undefined

نام و نام خانوادگی : بهرام آرمون

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

bahramarmoon@savehums.ac.ir

رزومه

  undefined

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کوهستانی

رشته: آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

koohestanihr@savehums.ac.ir

رزومه

  undefined

نام و نام خانوادگی : نیره باغچقی

رشته: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.baghcheghi@savehums.ac.ir

رزومه

 undefined

  

نام و نام خانوادگی : مختار مهدوی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mmahdavi@savehums.ac.ir

رزومه

 د.مهدوی

نام و نام خانوادگی : حسین آذرپیرا

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

ایمیل:

hazarpira912@savehums.ac.ir

رزومه

 د.آذرپیرا

 

نام و نام خانوادگی : امیرحسین میرگلوی بیات

رشته: علوم اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

ah.bayat@savehums.ac.ir

رزومه

  د.بیات

نام و نام خانوادگی : محسن فلاحتی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.falahati@savehums.ac.ir

رزومه

 د.فلاحتی

نام و نام خانوادگی : مجتبی ذکائی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mzokaei@savehums.ac.ir

رزومه

 z

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی همت

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.hemmat@savehums.ac.ir

رزومه

د.همت

 

نام و نام خانوادگی : سحر طالب

رشته: مامایی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

s.taleb@savehums.ac.ir

رزومه

 خ.طالب

 

نام و نام خانوادگی: مریم سعیدی

رشته: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

maryamsaeedi2009@savehums.ac.ir

رزومه

  

نام و نام خانوادگی :  علی احسان شهبازی

رشته: انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: ehsanali.shahbazi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : ساسان گازرانی

رشته: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

s.gazerani@savehums.ac.ir

رزومه

 د.گازرانی

 

نام و نام خانوادگی : نعمت اله عزیزی

رشته: سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.azizi@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : اعظم بیابانی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

a.biabani67@savehums.ac.ir

رزومه

  

   

نام و نام خانوادگی : مرضیه پناهی

رشته: پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

m.panahi@savehums.ac.ir

رزومه

  

   

نام و نام خانوادگی :  سحر یزدی

رشته: مامایی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

saharyazdi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : سهیل اعتمادی

رشته: بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

etemady.s@savehums.ac.ir

رزومه

     د.اعتمادی

نام و نام خانوادگی : رضا نعمتی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

 rnemati@Savehums.ac.ir

رزومه

 د.نعمتی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : گلی ارجی

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:goliarji@savehums.ac.ir

رزومه

  د.ارجی

نام و نام خانوادگی: آرزو سمائی حسن آباد
رشته: روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: arezoosamaei@savehums.ac.ir
رزومه
   
 

کلید واژه ها: هیات علمی