آزمایشات قابل انجام

تعداد بازدید:۱۷۴
  1. آزمایشات میکروبی به روش تخمیر چند لوله ای
  2. آزمایشات میکروبی به روش صافی غشایی
  3. آزمایشات میکروبی به روش استاندارد شمارش بشقابی
  4. آزمایش Imvic
  5. آزمایش P/A