مدیر گروه بهداشت محیط

تعداد بازدید:۴۴۹

نام و نام خانوادگی: دکتر مختار مهدوی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی  /(PhD) مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: Shamall6@yahoo.com

شماره تماس: 08642343395   داخلی 113

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی  

کلید واژه ها: مدیر گروه بهداشت محیط