شماره حساب جهت پرداخت شهریه

تعداد بازدید:۱۹۸

دانشجویان شهریه پرداز برای واریز شهریه خود باید از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایند:

 

شماره حساب: 4001112903020372         شماره شبا: IR180100004001112903020372

شناسه واریز: 398112951123822000614006664651

اسم بانک: بانک مرکزی                                     صاحب حساب: دانشکده علوم پزشکی ساوه

نام سازمان: دانشکده علوم پزشکی ساوه - دانشکده پرستاری - آموزش