اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۸۴۶۸

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی : ادریس حسین زاده

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

e.hoseinzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

حسین زاده

نام و نام خانوادگی : محمود کریمی

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

m.karimi@savehums.ac.ir

رزومه

undefined

نام و نام خانوادگی : بهرام آرمون

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

bahramarmoon@savehums.ac.ir

رزومه

undefined

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کوهستانی

رشته: آموزش پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

koohestanihr@savehums.ac.ir

رزومه

undefined

نام و نام خانوادگی : نیره باغچقی

رشته: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.baghcheghi@savehums.ac.ir

رزومه

undefined

نام و نام خانوادگی : مختار مهدوی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mmahdavi@savehums.ac.ir

رزومه

 د.مهدوی

نام و نام خانوادگی : حسین آذرپیرا

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

ایمیل:

hazarpira912@savehums.ac.ir

رزومه

د.آذرپیرا

نام و نام خانوادگی : میثم رحمانی

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.rahmani@savehums.ac.ir

رزومه

  د.بیات

نام و نام خانوادگی : محسن فلاحتی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.falahati@savehums.ac.ir

رزومه

د.فلاحتی

نام و نام خانوادگی : مجتبی ذکائی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mzokaei@savehums.ac.ir

رزومه

 z

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی همت

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

m.hemmat@savehums.ac.ir

رزومه

د.همت

نام و نام خانوادگی : سحر طالب

رشته: مامایی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

s.taleb@savehums.ac.ir

رزومه

 خ.طالب

نام و نام خانوادگی: مریم سعیدی

رشته: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

maryamsaeedi2009@savehums.ac.ir

رزومه

  

نام و نام خانوادگی :  علی احسان شهبازی

رشته: انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

 ehsanali.shahbazi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : یلدا ملک زادگان

رشته: باکتری شناسی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

y.malekzadegan@savehums.ac.ir

رزومه

د.گازرانی

نام و نام خانوادگی : نعمت اله عزیزی

رشته: سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.azizi@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : امیر فضلعلی

رشته: جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

a.fazlali@Savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: محمد طاهر

رشته:  پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mohammadtaher@savehums.ac.ir

رزومه

     

نام و نام خانوادگی: محمدحسین خلیل زاده نقنه

رشته: پرستاری داخلی-خارجی

رتبه علمی: مربی

ایمیل:

 

رزومه

نام و نام خانوادگی: سهیل اعتمادی

رشته: بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

etemady.s@savehums.ac.ir

رزومه

   د.اعتمادی

نام و نام خانوادگی : رضا نعمتی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

 rnemati@Savehums.ac.ir

رزومه

 د.نعمتی

نام و نام خانوادگی : گلی ارجی

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

goliarji@savehums.ac.ir

رزومه

  د.ارجی

نام و نام خانوادگی: بهناز رحیمی

رشته: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

beh.rahimi@yahoo.com

رزومه

نام و نام خانوادگی: مرجان شریف زاده

رشته: نفرولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.sharifzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: میلاد عباسی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.abbasi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: شیرین براتی

رشته: علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

sh.barati@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: پریسا حسینی کوکمری

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

Hosseini.P@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: المیرا روشنی اصل

رشته: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

e.roshani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: فرزانه عرب

رشته: پرستاری داخلی-جراحی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

f.arab@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: فهیمه آق

رشته: علوم تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

fahimeh.agh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: مهناز افشاری

رشته:  سیاستگذاری سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

afshari.m@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدرضا روحانی

رشته: فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mrohani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : سمیرا علیرضایی

رشته: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: s.alirezaei@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدصالح صدری

رشته: دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

ms.sadri@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : مولود میاهی

رشته: آمار زیستی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: m.miahi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : سمیه خادمی

رشته: پرستاری داخلی- جراحی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

s.khademi@savehums.ac.ir
رزومه

نام و نام خانوادگی : بهاره باغچی

رشته: دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : غزاله راستی

رشته: دکتری فوق تخصصی بالینی/طب نوزادی و پیرامون تولد

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: gh.rasti@savehums.ac.ir

رزومه

 

 

کلید واژه ها: هیات علمی