اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۱۲۷۴

نام و نام خانوادگی : نیره باغچقی

رشته: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.baghcheghi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: مریم سعیدی

رشته: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

maryamsaeedi2009@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : نعمت اله عزیزی

رشته: سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.azizi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : امیر فضلعلی

رشته: جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

a.fazlali@Savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: محمد طاهر

رشته:  پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mohammadtaher@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: سهیل اعتمادی

رشته: بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

etemady.s@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: بهناز رحیمی

رشته: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

beh.rahimi@yahoo.com

رزومه

نام و نام خانوادگی: مرجان شریف زاده

رشته: نفرولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.sharifzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: شیرین براتی

رشته: علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

sh.barati@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کوهستانی

رشته: آموزش پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

koohestanihr@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدرضا روحانی

رشته: فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mrohani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدصالح صدری

رشته: دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

ms.sadri@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : بهاره باغچی

رشته: دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

رزومه

نام و نام خانوادگی: فرزانه عرب

رشته: پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: f.arab@savehums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: سمیه خادمی

رشته: پرستاری داخلی- جراحی

 

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:

s.khademi@savehums.ac.ir
رزومه

نام و نام خانوادگی: المیرا روشنی اصل

رشته: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

 

e.roshani@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسین خلیل زاده نقنه

رشته: پرستاری داخلی-خارجی

رتبه علمی: مربی

ایمیل:

 

رزومه

   

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: هیات علمی