کارکنان اداره آموزش

تعداد بازدید:۱۵۳۸

خانم شهره عباس نعمتی :کارشناس خدمات آموزشی/شماره تماس 42343395 داخلی 110

Mis.neamati@gmail.com

خانم نیره طالبی :کارشناس امور بالینی/شماره تماس 42343395 داخلی 109

Tiktak1100@yahoo.com

خانم رقیه رفعتی :کارشناس امور فارغ التحصیلان و آمار و اطلاعات / شماره تماس 42343395 داخلی 123

ghasedak@gmail.com

خانم مریم راغب :کارشناس آموزش دانشکده در بیمارستان مدرس/شماره تماس  42223027 داخلی1130

s.memarian20@gmail.com

خانم لیلا رودکی: دبیرخانه و بایگانی /شماره تماس 42343395 داخلی 109

n.shamsi3014@gmail.com