مطالب مرتبط با کلید واژه

انتشارات


تالیفات و انتشارات

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما (2)  تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی ویراستار: کورش رضایی تعداد صفحه: 168 سال چاپ: 1393 نشر: جامعه نگر مراقبت های پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی در گروه های خاص تالیف: نیره باغچقی ،حمیدرضا کوهستانی، حمیدرضا ابراهیمی فخار تعداد صفحه: 160 سال ...