مدیر گروه پرستاری

تعداد بازدید:۸۱۸

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر نیره باغچقی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  baghcheghinayereh@yahoo.com

شماره تماس: 08642343395   داخلی 122

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی  

کلید واژه ها: مدیر گروه پرستاری