مدیر گروه مامایی

تعداد بازدید:۱۰۰۰

نام و نام خانوادگی: خانم سحر طالب

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد / مامایی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: sahartaleb.arshad92@gmail.com 

شماره تماس: 08642343395   داخلی 123

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی

کلید واژه ها: مدیر گروه مامایی