اخبار

در سالهای گذشته هیچ بهره وری در اقتصاد آموزشی کشور صورت نگرفته است

در سالهای گذشته هیچ بهره وری در اقتصاد آموزشی کشور صورت نگرفته است

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور گفت: این مقام مسئول در وزارت بهداشت با تاکید بر اقتصاد در آموزش گفت: در سالهای گذشته هیچ بهره وری در اقتصاد آموزشی کشور صورت نگرفته است. دانشگاه‌ها باید به دنبال اشتغالزایی و رفع مشکلات جامعه و کسب و کارهای دانش بنیان باشند تا بهره وری افزایش و هزینه ها کاهش یابد.

ادامه مطلب