اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی : ادریس حسین زاده

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

e.hoseinzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : مختار مهدوی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mmahdavi@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : حسین آذرپیرا

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

ایمیل:

hazarpira912@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی : رضا نعمتی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

 rnemati@Savehums.ac.ir

رزومه