مدیر گروه اتاق عمل

تعداد بازدید:۸۱۷

نام و نام خانوادگی: خانم ندا فیاضی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد / پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: Nedafayazi10@yahoo.com

شماره تماس: 08642343395   داخلی 122

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی  

کلید واژه ها: مدیر گروه اتاق عمل