مدیر گروه فوریتهای پزشکی

تعداد بازدید:۸۸۱

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم سعیدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: msaeedi2011@gmail.com

شماره تماس: 08642343395 داخلی 123

لینک سوابق پژوهشی

کلید واژه ها: مدیر گروه فوریتهای پزشکی