اعضای کارگروه ارتقاء کیفیت آموزشی

تعداد بازدید:۵۶۶

اعضا مسئول کارگروه ارتقاء کیفیت آمورشی

جناب آقای حمیدرضا کوهستانی          شماره تماس :08642343395

کارشناسان کارگروه ارتقاء کیفیت آمورشی

سرکارخانم شهره عباس نعمتی          شماره تماس:08642343396

سرکار خانم رقیه رفعتی زارع               شماره تماس:08642342137

کلید واژه ها: اعضای کارگروه ارتقاء