شورای آموزشی

تعداد بازدید:۸۲۱

وظایف شورای آموزشی :

1- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد

2- تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی  آموزشی دانشگاه

3- بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشگاه

4- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده

5- هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک

6- اتخاذ تصمیمات اجرایی در جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده

7- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضویت هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه به منظور تکمیل اعضای هیئت علمی هر گروه

8- پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی

9- بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست و معاونت محترم آموزشی  دانشکده به شورا ارجاع می دهد .

10 - بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه

11-بررسی درخواست های آموزشی دانشجویان و ارجاع به کمیته منتخب دانشگاه

12- بررسی درخواست های کارشناسان گروه های آموزشی

 

اعضاء شورای آموزشی دانشکده

·معاون آموزشی دانشکده

·ریاست دانشکده پرستاری

·مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزشی

·مدیر گروه رشته های تحصیلی

·دبیر ستاد شاهد و ایثارگر

·مسول آموزش دانشکده

·مسول امور بالینی دانشکده

کلید واژه ها: شورای آموزشی