کمیته مشورتی

تعداد بازدید:۶۰۴

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

 هدف: ارتقاء کیفیت آموزش از طریق ایجاد ارتباط مستمر  و مشارکت دانشجویان

 شرح وظایف:

1.    اطلاع رسانی و هماهنگ سازی دانشجویان در مورد آئین نامه ها و مصوبات آموزشی مرتبط

2.    ایجاد نگرش مسئولیت پذیری، تعهد و مشارکت در مسائل آموزشی دانشجویان

3.    بهره گیری از خلاقیت، طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

4.    برگزاری جلسه با گروههای آموزشی مختلف و انتقال نظرات و پیشنهادات دانشجویان

5.    تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی

6.    ارائه ساز و کار مشخص برای حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

7.    تشکیل جلسات نقد آموزشی با حضور نفرات برتر آموزشی هر دوره و مسئولین ذیربط

8.    شناسائی، حمایت و توانمند سازی دانشجویان استعدادهای درخشان

 اعضاء کمیته مشورتی دانشجویی

1.    ریاست دانشکده

2.    مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشکده

3.    مسئول آموزش

4.    نمایندگان دانشجویان تمامی رشته های موجود در دانشکده

کلید واژه ها: کمیته مشورتی