کمیته نظارت بر برگزاری امتحانات

تعداد بازدید:۶۲۱

شرح وظایف اعضاء کمیته برگزاری امتحانات

1.    بررسی امکانات و فضای فیزیکی محل برگزاری آزمونها از لحاظ مجهز بودن به روشنایی سیستم­های گرمایش و سرمایش و ...

2.    نظارت بر نحوه چیدمان و شماره­گذاری صندلی کلاسها

3.    برگزاری جلسات توجیهی نحوه برگزاری امتحانات برای مراقبین جلسات امتحانی

4.    نظارت مستمر و روزانه بر نحوه برگزاری آزمونها

5.    پیگیری مسائل و مشکلات احتمالی رخ داده در امتحانات

 اعضاء کمیته نظارت بر امتحانات:

·ریاست دانشکده پرستاری

·مسول آموزش دانشکده

·مسول امور مالی

کلید واژه ها: کمیته نظارت برگزاری امتحانات