آزمایشگاه علوم پایه دانشکده پرستاری

تعداد بازدید:۶۸۶

هدف:

فراهم نمودن محیط مناسب جهت تدریس بخش نظری واحدهای آزمایشگاهی و کارعملی دانشجویان می باشد. محیط فیزیکی:فضای آزمایشگاه دارای یک عدد سکوی 2 طرفه و 2عدد سکوی یک طرفه رویه سنگ گرانیت مجهز به شلف های رومیزی، تجهیزات آب، برق، گاز و سینک سرامیکی متناسب با فعالیتهای دانشجویان می باشد.

تجهیزات و امکانات:

آزمایشگاه دارای تجهیزات و امکانات از قبیل: میکروسکوپ، اسپکتروفتومتر، روتاتور، بن ماری، ترازو،PHمتر ، سانترفیوژ، اتوکلاو، فور، انکوباتور و..... می باشد .

خدمات:

ارائه واحدهای آزمایشگاهی:

بیوشیمی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی

ارائه واحدهای آزمایشگاهی مطابق با سر فصلهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و رئوس کلی مطالب ارائه شده در واحدها به شرح ذیل می باشد. واحد بیوشیمی عملی:  آشنایی دانشجویان با انواع روشهای نمونه گیری خون، ادرار و ...، نکات مورد توجه در نمونه گیری، آشنائی با دستگاهها و وسائل آزمایشگاه واحد میکروبیولوژی عملی:  آشنایی با گروه بندی باکتریها، روشهای نمونه گیری، بررسی لامهای میکروسکوپی تهیه شده از نمونه ها، رنگ آمیزی Gram. واحد فیزیولوژی عملی: آشنایی با میکروسکوپ، شمارش گلبولهای، سفید و قرمز، شرح اندیکسهای هماتولوژی،فشار خون، نوار قلب

کلید واژه ها: آزمایشگاه علوم پایه