مطالب مرتبط با کلید واژه

امتحانات


برنامه زمانبندی امتحانات نیمسال اول دانشجویان جدیدالورود سال ۹۹ (پرستاری،اتاق عمل،هوشبری،بهداشت عمومی و فناوری اطلاعات سلامت)

کد درس نام درس گروه درس تاریخ آزمون ساعت آزمون نام استاد 110001 اندیشه اسلامی 1 21 1399/12/03 11:00 اثنی عشری - محمد رضا 110001 اندیشه اسلامی 1 24 1399/12/03 11:00 اثنی عشری - محمد رضا 110010 دانش خانواده و جمعیت 23 1399/12/06 13:00 احمدی- محمد حسین 110003 آئین زندگی 21 1399/12/12 10:00 احمدی- محمد حسین 1422012 اصطلاحات پزشکی 1 32 1399/12/09 10:00 ارجی - گلی 1611064 بیوشیمی 32 1399/12/05 11:00 اقدامی - انوشه 1418002 بیوشیمی 32 1399/12/07 09:00 اقدامی - انوشه 1726007 بیوشیمی بالینی 32 1399/12/13 09:00 اقدامی - انوشه 1611070 تغذیه و تغذیه ...