تالیفات و انتشارات

تعداد بازدید:۵۶۸

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما (2)

 تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی

ویراستار: کورش رضایی

تعداد صفحه: 168

سال چاپ: 1393

نشر: جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266140-3.jpg

مراقبت های پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی در گروه های خاص

تالیف: نیره باغچقی ،حمیدرضا کوهستانی، حمیدرضا ابراهیمی فخار

تعداد صفحه: 160

سال چاپ: 1394

نشر: جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266038-1.png

راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی، کورش رضایی

تعداد صفحه: 80

سال چاپ: 1393

نشر: جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266164-4.jpg

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما (1)

 تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی

تعداد صفحه: 246

سال چاپ: 1394

نشر: نشر جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266112-2.jpg

طب مکمل و جایگزین و نقش پرستار در آنها

 تالیف: مریم سعیدی، سهیلا شمسی خانی

تعداد صفحه: 80

نشر: حیدری

سال چاپ: 1394

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266254-5.png

کاهش سطح هوشیاری

تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی

تعداد صفحه: 120

سال چاپ: 1387

نشر: حیان

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266346-7.jpg

راهنمای جامع و کاربردی دارو درمانی در اورژانس های قلب و عروق

 تالیف:سلیمان زند، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی، کوروش رضایی

تعداد صفحه: 312

نشر: دانشکاه علوم پزشکی اراک

سال چاپ: 1387

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266276-6.jpg

نشانه شناسی و معاینات بدنی در اورژانس های پیش بیمارستانی

 تالیف: حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی، حمیدرضا ابراهیمی فخار

تعداد صفحه: 118

سال چاپ: 1395

نشر: جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266423-8.jpg

احیای قلبی ریوی در اطفال

 تالیف: نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، شراره خسروی

تعداد صفحه: 128

سال چاپ: 1391

  نشر: سالمی

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266447-9.jpg

هندبوک برونر-سودارث - پرستاری داخلی - جراحی(فلش کارت)

 تالیف: معصومه سبز علی، نسرین صفوی

تعداد صفحه: 308

 سال چاپ: 1392

 نشر: صبورا

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266701-11.jpg

بیماریهای شایع کلیه در کودکان

تالیف: دکتر پارسا یوسفی، نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی

تعداد صفحه: 303

سال چاپ: 1390

نشر: پیام دیگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266643-10.jpg

تفسیر پیشرفته نوار قلب

 تالیف: محمد سعید میرزایی،دکتر امیر حسین بیات-امین حقگو-طاهره تمیمی یعقوب پرندوار-زینب محمودی

سال چاپ:1396

تعداد صفحات:96

نشر: جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266723-12.png

مراقبت های پرستاری سی سی یو با تاکید بر نوار قلب

تالیف: محمد بهنام مقدم،امیر پیغان،محمد سعید میرزایی،سمیه باشتی

 تعداد صفحه: 88

سال چاپ: 1395

نشر: جامعه نگر

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266768-13.png

احیای قلبی ریوی کودکان

نویسندگان نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، شراره خسروی.

تالیف: محمد بهنام مقدم،امیر پیغان،محمد سعید میرزایی،سمیه باشتی

 تعداد صفحه: 128

سال چاپ: 1391

نشر: سالمی

http://Savehums.ac.ir/images/fnm/fa/page/editor/2020/1603266813-14.jpg

 

کلید واژه ها: تالیفات انتشارات